PROGRAM

Tillbaka

Partiprogrammet Partiprogrammet

Fiktiva politiska visioner:


Monarkin och parlamentet

Kung och monarki är ett förlegat system, men så länge en majoritet av folket vill ha det kvar så uppfyller det demokratins grundprinciper. En kung utan makt är som en avväpnad soldat i krig. I och med medlemsskapet i den europeiska gemenskapen EU har det skett en maktöverföring från riks- dagens beslutsmandat. Det innebär också att arbetsbördan rimligen minskat i det svenska parlamentet utan att 'arbetsstyrkan' anpassats (349). Det största parlamentet i hela EU. Vårt medlemsskap i EU kostar enormt mycket pengar, en utgift som tillkom de svenska skattebetalarna i och med medlemsskapet.. Soppan blir inte bättre av överflödigt många kockar runt grytan. I det faktiska beslutsfattandet deltar ett litet antal partier och i partierna några få i toppen som visar vägen och tar de faktiska besluten. Den sk. partipiskan ser till att underlaget för beslut kanaliseras snävt uppifrån fram till kraftigt styrda slutsatser som många gånger gäller viktiga frågor för landet.


Vårt försvar

Återuppbyggande av det svenska försvaret 2% av BNP. Medlemskap i Natoprövas i en folkomröstning. Neutraliteten har tjänat sitt syfte och vi lever i en annan tid nu. Ensam är inte stark, men gemensamt kan man förflytta berg. Det var en allvarlig felbedömning och enormt slöseri att skrota ett starkt och välfungerande försvar. Ännu allvarligare var att avskaffa värnplikten och försöka bygga upp en yrkesarmé. Ett litet land har inte tillräckligt med resurser att på det sättet nå upp till ett trovärdigt försvar. Tiderna förändras och hoten mot vårt land växlar därför måste vår försvarsstrategi och försvarskapacitet vara långsiktig, stabil och tillräcklig.


Skolan

Den svenska skolan måste ryckas upp och få en ställning i samhället som den förtjänar. Våra ungdomar är deras framtid, som vi alla vet, och då ska de kunna möta morgondagens utmaningar med vissheten om att de fått med sig all den kunskap och färdighet som krävs för att våga bära upp det ansvaret. Det är inte samhällets uppgift att uppfostra barn. Samhället ska uppmuntra och stödja familjer i deras viktiga uppgift. Skolan är en viktig och kostsam förmån som betalas av alla skattepliktiga medborgare, därför ska missbruk av dessa medel anses vara lika allvarlig som missbruk av andra skattefinansierade förmåner. För att höja värdet av grundutbild- ningen vore en viss terminsavgift kanske en väckarklocka att vända på synen av denna gedigna mångåriga gratisutbildning. Skolk från utbildningen skulle följaktligen jämställas med exv.sjukvårdens avgift om man uteblir från avtalad tid, eller praxis med straffavgifter som förekommer varhelst man försummar något avtalat. En inte oviktig detalj i det sammanräknade uppfostringspaketet. Ett inbetalningsavi hem till föräldrarna för varje skolkdag skulle kanske fungera som meddelande, väckarklocka, varnings- signal, aktiverare.. Pengar har den magiska förmågan att skärpa minnet så att vi bättre kommer ihåg nästa gång, och även att starta processer för mer långvariga förbättringar.


Polisen och rättsväsendet

Vi behöver kanske inte en polis i varje gatuhörn utan det räcker om det finns många effektiva poliser i folks medvetande. Lika lite som vi behöver ambulans när vi är friska, lika lite behöver vi polis när vi känner oss trygga. Trygghet är att veta att vi har mat för morgondagen i kylskåpet. Trygghet är att veta att ambulansen kommer när man ringer. Trygghet är att veta attpolisen kommer när man ringer. Trygghet är en känsla som byggs upp av sådant som vi vet fungerar och som vi kan lita på. Rättsväsendets tillämp- ning av lagstiftarens syfte och andemening bör tydliggöras och synkro- niseras i praktisk betydelse. Idag dömer domstolarnai regel efter lägre skala än vad lagtexten påbjuder. Det underminerar respekten och den preventiva delen i påföljden.


El och energi

Elnätskostnaden kopplad till förbrukningen. Orimligt med högre kostnad förnätet än för själva förbrukningen av el i små hushåll, eller att frakten kostar mer än själva varan som fraktas. Denna obalans mellan kostnaderna uppmuntrar inte att spara el, utan tvärtom. I framtiden måste vi börja tänka mer på att minska all energiförbrukning till förmån för miljön och tillgången


Miljön

Om vi ska ta miljöhoten på allvar så måste vi sluta med petitesser som att höja energiskatterna någon krona hit eller dit.Vi måste ta ner ansvaret på individnivån och lägga en personligredovisningsskyldighet och ett personligt ansvar för miljö-påverkan på varje person. I samband med den ekonomiskaredovisningen varje år ska även den personliga miljöpårverkanredovisas på ett lättfattligt sätt. Både privat och professionellmiljöförbrukning ska kunna avläsas. Möjligheten att kunnakringgå systemet i sken av sitt uppdrag eller jobb uteslutas.Varje enskild människa ska bära sitt ansvar för sin miljö-förbrukning och stå för det i offentlighetens ljus. Det skaparen eftertanke redan vid planeringen av stora arrangemang,politiska möten, idrottstävlingar, osv, vilka genererar ett enormtresande av deltagarna.


Migrationen

Ordning och reda i mottagandet av migranter så att vi har en norm kopplat till andra EU-länders mottagande. Vi ska inte vara 'värst' åt något håll utan ha ett riktmål kring genomsnittet av vad andra eu-länder tar emot. Kontrollen av vilka som kommer in i landet ska givetvis vara jämförbara med våra grannländers och tröskeln låg för avvisning och utvisning av individer som inte bör vara i landet. Utvisning av folk som redan hunnit etablera sig och skaffat sig jobb i landet ska naturligtvis i möjligaste mån undvikas och premieras istället. De som begår grova brott och inte är svenska medborgare bör kunna utvisas i högre grad än det görs idag. Svenskt medborgarskap är värdefullt och ska förtjänas med ömsesidigt förtroende. Brottsligt beteende kan ses som hinder för erhållandet.


Arbetsmarknadsfrågor

Landsbygden och den egna matproduktionen måste prioriteras högt. Det är orimligt och farligt att låta landet vara så beroende av andra länders välvilja att i kristider hålla uppe vår livsmedelsförsörjning. Frukt- och grönsaks- odling bör ökas i vårt land för att kunna minska och säsongsanpassa importen av dessa produkter. Vi behöver inte ha tillgång till alla världens gröna 'godheter' i sju olika varianter vardera. Onödiga transporter av livsmedel kors och tvärs över jordklotet utgör enstor belastning för jordens gemensamma miljö och klimat. Den tiden kommer när vi måste backa i vårt alltför vidlyftiga levnadssätt, så det är bättre att redan nu börja anpassa oss till att kunna göra en mjuklandning istället för krasch!


Vård och omsorg


Pensionsfrågor

Högre minimipensioner, skattefrihet upp till 16 000 kr för ensamstående. Kostnaden kan utjämnas genom plattare spiral belopps- och skattemässigt. Sverige 'misshandlar' många pensionärer med eus lägsta pensioner som hamnar långt under eus fattigdomsgräns. Trygghetsgapet mellan folket och deras förtroendevalda är för stort och undergräver förtroendet mellan uppdragsgivare och uppdragstagare.


Barnbidragen

I en värld som håller på att överbefolkas och miljoner människor redan svälter på jorden, så ska inte staten uppmuntra stora barnkullar genom generösa bidrag. Rimligt vore att ge de två första barnen barnbidrag, möjligen också ett avtrappat mindre under en övergångsperiod till ett ev tredjebarn.


Politikerlönerna

Politikerlönerna har skenat iväg på sista tiden och gapet mellan vanliga löntagares löner och politikerlöner och förmåner börjar vara flerfaldigat stort. Risken är överhängande att de som ska företräda medborgarna tappar kontakten och förståelsen för deras uppdragsgivare, folket.